Наукові праці. Серія: Техногенна безпека

Галузь і проблематика: У журналі публікуються наукові статті, в яких представлено результати досліджень з актуальних питань у галузях радіоекології та дозиметрії, радіобіології, біофізики та радіаційної медицини, техногенно-екологічної безпеки, якості та стандартизації життєдіяльності людини, енергоефективних та екологобезпечних технологій.

ISSN 2311-1232 (Print).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р.; Постанова ВАК України №1-05/2 від 10 березня 2010 р.) та біологічних наук (наказ МОН України № 515 від 16 травня 2016 р.)

 

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Голова редколегії: Клименко Л. П., доктор технічних наук (технічні науки); Григор’єва Л. І., доктор біологічних наук (біологічні науки)

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-Сервері Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського).

Журнал включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrisch's Periodicals Directory.

Зображення домашньої сторінки журналу

Том 280, № 268 (2016)

Зміст

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ВПЛИВ ВУГЛЕЦЕВИХ ВОЛОКОН НА ТРИБОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕФІРЕФІРКЕТОНА PDF (Русский)
А. И. Буря, Н. Т. Арламова, А.-М. В. Томина, Цуй Хун, Фен Сян-Мин
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МІСЬКИХ УМОВАХ PDF (Русский)
А. Л. Боженко, Д. Д. Зюляев, В. И. Кубов
ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ СХЕМ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ СИСТЕМ ПЕРЕДПУСКОВОГО ПРОГРІВУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ PDF (Русский)
А. В. Варшамов, В. В. Голеншин, М. Ю. Харитонов
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ СУДНОВИХ УСТАНОВОК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТЕЙ PDF
Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У СУДНОВИХ СТІЧНИХ ВОДАХ PDF
Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕСУРС ДИЗЕЛІВ PDF (Русский)
И. А. Кротик, С. Ж. Боду
МЕТОДИКИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ КОКІЛІВ ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ PDF
О. І. Случак, В. В. Шугай, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАДМІЄМ PDF
Т. Ф. Яковишина

РАДІОБІОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПЛАНУВАННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ НА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ PDF (Русский)
М. И. Хворостенко, И. Н. Кихтенко, Ю. М. Хворостенко, В. В. Гончар
АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЛІНІЇ ВІСТАР, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131І IN UTERO PDF
С. М. Альохіна, О. І. Грицук, А. В. Клепко, О. С. Ватліцова, І. П. Дрозд, А. І. Липська, В. В. Талько
ВЛАСНИЙ ДОСВІД ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРФУЗІЙНОЇ ПУЛЬМОНОСЦИНТІГРАФІЇ З ТС99М -MAKRO-ALBUMON PDF
Ю. В. Грабовський
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПІЗНІХ ПРОМЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ КОНСЕРВАТИВНІЙ ХІМІОРАДІОТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ PDF
В. С. Іванкова, Т. М. Нестеренко, Л. М. Барановська, Т. В. Хруленко
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ВАГИ ТІЛА ТА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СПЕРМОПРОДУКУЮЧИХ ОРГАНІВ ЗА УМОВ ЛОКАЛЬНОГО ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ ЩУРІВ PDF
О. А. Мотрина, Л. В. Горбань, Л. В. Саковська, А. В. Клепко, С. В. Андрейченко
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ В КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ У НАЩАДКІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131I PDF
Л. В. Неумержицька, Н. П. Атаманюк, Н. М. Рябченко, О. Б. Ганжа, О. А. Сова, І. П. Дрозд, А. І. Липська, В. В. Талько
СТАН ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У НАЩАДКІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОКОЛІНЬ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131I PDF
Є. М. Прохорова, Д. Д. Гапєєнко, Н. П. Атаманюк, О. В. Камінський, В. В. Талько
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПРОМІЖНОЇ ЧАСТКИ ГІПОФІЗА ЗА УМОВ ТРИВАЛОЇ ДІЇ НІТРАТІВ ТА МЕТИЛЕНОВОЇ СИНІ PDF
І. М. Рожков, О. Ю. Чумаченко, О. Г. Редька
РОЗРОБКА ЕЛАСТИЧНИХ РАДІАЦІЙНО-ЗАХИСНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Русский)
В. И. Ткаченко, М. И. Хворостенко, Н. Н. Межуев, И. Н. Кихтенко, Ю. М. Хворостенко, Н. В. Скляр
ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ ВІСТАР У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ОПРОМІНЕННЯ 131І PDF
Є. В. Тукаленко, І. І. Тубальцева, І. Р. Дмитрієва, Є. М. Прохорова, І. П. Дрозд, А. І. Липська
МІСЦЕ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ PDF
В. С. Іванкова, Л. В. Матвієвська

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ДОЗИ НА НАСЕЛЕННЯ І БІОТИПУ ЕКОСИСТЕМИ PDF (Русский)
Ю. А. Кутлахмедов, И. В. Матвеева
МІГРАЦІЯ 137 Cs І 90Sr У ГРУНТАХ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС PDF
В. І. Чорна, В. О. Сироватко

ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКУ ДЕФЛЯЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПОВЕРХНІ ХВОСТОСХОВИЩ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. І. Григор’єва
СИСТЕМА СШЕЙП ЯК ІНСТРУМЕНТ КЕРУВАННЯ РИЗИКОМ ДОДАТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС PDF
Ю. А. Томілін
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
О. В. Макарова, Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін