МЕТОДИКИ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЗАДАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ КОКІЛІВ ВІДЦЕНТРОВОГО ЛИТТЯ

О. І. Случак, В. В. Шугай, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв

Анотація


Жаростійкість композитних матеріалів – показник, що характеризує резистент- ність комбінованої структури матеріалу до теплової деформації під впливом екстре- мальних термічних навантажень. Розробка методів структуроутворення композитних матеріалів з властивостями, що відповідатимуть умовам експлуатації є одним з най- більш актуальних напрямків конструкторської та наукової роботи в галузі матеріалоз- навства. Основною проблемою експлуатації жаростійких матеріалів є деяка неперед- бачуваність, з якою здійснюють свій вплив основні чинники, що викликають зношування циліндричних металевих деталей в умовах агресивного кінетичного, теплового та хі- мічного впливу робочого середовища. Відповідно основні цілі даного дослідження вклю- чають як вивчення основних факторів, що впливають на знос деталей, розрахованих на підвищені навантаження так і огляд основних технологічних рішень, направлених на підвищення зносостійкості таких деталей шляхом формування поверхневих композит- них структур. Враховуючи це, було розроблено перспективний метод структуроутво- рення матричних композицій, на основі якого, було сформовано ряд технологій вироб- ництва композитів з пониженою теплопровідністю для роботи в умовах підвищених термічних навантажень.

Ключові слова


металокераміка; композити на титановій губці з наповнювачем; керамічна матриця; пресування

Повний текст:

PDF

Посилання


Деклараційний патент на корисну модель № 70232, кл. В22D 23/00.

Мала гірничаенциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. – Донецьк : Донбас, 2004. – ISBN 966-7804-14-3.

Спорягін Е. О. Tеоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів : [навч. посіб.] /

Е. О. Спорягін, К. Є. Варлан. – Д. : Вид-во ДНУ, Дніпропетровськ, 2012. – 188 с.

ГОСТ 17746-79 Титан губчатый. Технические условия.

Кондрачук М. В. Трибологія / М. В. Кондрачук, В. Ф. Хабутель М. І., Пашечко Є. В. Корбут. – К. : Вид-во Національно-

го Авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 232 с.

Клименко Л. П. Ресурс двигателей внутреннего сгорания и пути его повышения / Клименко Л. П., Прищепов О. Ф.,

Андреев В. И. – М. : ЧДУ ім. Петра могили, 2015. – 195 с. – ISBN 966-7458-27-x.

Поверхностная прочность материалов при трении / Б. И. Костецкий, И. Г. Носовский, А. К. Караулов и др. ; под общей

ред. Б. И. Костецкого. – К. : Техника, 1976. – 296 с.

Davis J. R. (editor) (2001). ASM Specialty Handbook: Copper and Copper Alloys. ASM International. ISBN 0871707268.

Власов В. М. Работоспособность упрочненных трущихся поверхностей / Власов В. М. – М. : Машиностроение, 1987. –

с.

Шевеля В. В. Фреттинг-усталость металлов / В. В. Шевеля, Г. С. Калда. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 299 с. –

ISBN 966-7158-24-1.

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять.