МІСЦЕ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ТІЛА МАТКИ

В. С. Іванкова, Л. В. Матвієвська

Анотація


В цій публікації проведено аналіз захворюваності на рак тіла матки (РТМ) вітчизня- них і закордонних авторів. У структурі захворюваності жінок на злоякісні новоутворен- ня РТМ займає 4 місце в Україні. В Росії захворюваність на РТМ за останні десятиріччя виросла на 28,5 %. В лікуванні хворих на РТМ використовується хірургічний, комбінова- ний, поєднано-променевий та комплексний методи, а також гормоно і хіміотерапія. По- єднано-променеве лікування складається з внутрішньопорожнинного введення радіоак- тивних препаратів з додатковим дистанційним опроміненням малого тазу. ДПТ – не- від’ємний етап комбінованого і поєднаного методів лікування. На теперішній час в ра- діотерапії РТМ використовують дві технології підведення запланованої дози: конформ- на тривимірна і модульована за інтенсивністю ПТ. Післяопераційна променева терапія (ПОПТ) РТМ в комбінованому лікуванні з факторами несприятливого прогнозу викорис- товується при l–ll стадії захворювання. Комплексний метод лікування в РОНЦі викори- стовується при розповсюдженних формах РТМ, його рецидивах, коли хірургічне або/і променеве лікування поєднується з хіміо- та гормонотерапією. Інтраопераційна проме- нева терапія (ІОПТ) проводиться за допомогою бетатрона швидкими електронами. Серед структури променевих реакцій спостерігаються місцеві реакції: променеві ен- тероколіти, променевий цистит.

Ключові слова


рак тіла матки; променева терапія; методи лікування; захворюваність і смертність

Повний текст:

PDF

Посилання


Воробйова Л. І. Пізній рецидив рака тіла матки / Воробйова Л. І., Безносенко М. П. // Онкологія. – 2007. – Т. 9, № 2. –

С. 151–154

Дунаева О. А. Оптимизация лечения больных раком тела матки 1 стадии : дисс. ... канд. мед. наук / О. А. Дунаева. – М.,

– 242 с.

Крикунова Л. И. Лучевая терапия рака тела матки / Л. И. Крикунова // Практическая онкология. – 2004. – Т.5, № 1. –

С. 33–40.

Двойрин В. В. Статистика злокачественных новообразований в Росии в 1995 г. / В. В. Двойрин, Н. Н. Трапезников //

Вестник ОНЦ. – 1995. – С. 198.

HDR Brachytherapy Endometria lcancer / Erac M., Babic J. International Brachytherapy Conference. – 1995. – № 2. – Р. 329.

Свинаренко А. В. Сучасна радіотерапія в комплексному лікуванні рака тіла матки / Свинаренко А. В. // Український

радіологічний журнал. – 2014. – № 2. – С. 25–30.

Титова В. А. Автоматизированная лучевая терапия в комплексном лечении больных с раком эндометрия с факторами

неблагоприятного прогноза : дисс. ... д-ра мед. наук/ В. А. Титова. – М., 1998. –. 459 с.

Костромина К. Н. Индивидуальное планирование послеоперационной лучевой терапии у больных с РТМ с факторами

неблагоприятного прогноза / Костромина К. Н., Фадеева М. А., Бочаров А. Л. // Радиология. – 2012. – Т. 3, № 5. – С. 23–36.

Кравец О. А. Клиническиерекомендации по диагностике и лечению рака эндометрия / Кравец О. А., Морхов К. Ю.,

Новикова О. В., Хохлова С. В. // Вестник ОНЦ. – 2013. – № 3. – С. 55.

Демидова Л. В. Осложнения лучевой терапии при комбинированном лечении рака тела матки / Демидова Л. В., Дунаева О. А., Бойко А. В. // Вестник ОНЦ. – 2010.– Т. 1. – № 4. – С. 45–58.

Моисеенко Т. А. Способ лечения местно-распространненого рака тела матки / Моисеенко Т. А., Федотова Т. А. // Вест-

ник ОНЦ. – 2009. – Т. 2, № 2. – С. 33–32.

Костромина К. Н. Внутриполостная лучевая терапія гинекологического рака 60Со низкой активности / Костромина К. Н.,

Фадеева Н. А. // Мед. радиология и радиац. безопастность. – 1996. – № 2. – С.53–58.