ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ КАДМІЄМ

Т. Ф. Яковишина

Анотація


Проведено порівняльний аналіз щодо визначення екологічного ризику забруднення ґрунту одним із самих небезпечних важких металів – кадмієм, як відносної величини за методикою L. Hakanson та величини, що має ймовірнісний характер на основі функції розподілення Вейбула. Виявлено невідповідність нормування фактору екологічного ри- зику відносно рівнів забруднення Cd, яку підтверджує розрахунок зазначеного показника для техногенного навантаження в 1 ГДК. Встановлено, що підвищення рівня екологіч- ного ризику, як ймовірнісної величини, залежить від зростання урбанізованого геохіміч- ного фону та ступеня мінливості концентрації Cd на досліджуваній території. Проана- лізована територія м. Дніпропетровська щодо ступеня забруднення Cd ґрунтів показа- ла деяку спорідненість між підходами, а саме, значний та неприйнятний екологічний ри- зик на правобережній частині міста, де зосереджена більша частина промислових підп- риємств

Ключові слова


екологічний ризик; забруднення; ґрунт; кадмій; важкий метал

Повний текст:

PDF

Посилання


Звягинцева А. В. Количественная оценка рисков в экологической безопасности / А. В. Звягинцева, Г. В. Аверин // Вісник

Донецького національного університету. Сер. Природничі науки. – 2006. – № 2. – С. 296–304.

Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach / L. Hakanson // Water resource.

– 1980. – Vol. 14. – P. 975–1001.

El-Bady M. Road dust pollution by heavy metals along the sides of expressway between Benha and Cairo, southern of Nile Delta,

Egypt / M. El-Bady // Geochemistry journal. – 2014. – Vol. 1, Issue 2. – P. 10–23.

Уманец В. Н. Методы оценки экологического риска для управления экологической безопасностью при производстве

открытых горнах работ / В. Н. Уманец, Г. Г. Бугаева, А. В. Когут // Горный информационно-аналитический бюллетень. –

– № 8. – С. 73–81.

Бугаева Г. Г. Метод оценки экологического риска загрязнения почв в зоне открытых горных работ // Горный информа-

ционно-аналитический боллетень. – 2010. – № 12, Т. 4. – С. 17–25.

Яковишина Т. Ф. Екологічний моніторинг: контроль і детоксикація важких металів в ґрунтах урбоекосистем /

Т. Ф. Яковишина. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2013. – 101 с.

Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. –

Москва : 1992. – 61 с.

Методи аналізу ґрунту і рослин: методичний посібник / за заг. ред. С. Ю. Булигіна. – Харків : Інститут ґрунтознавства і

агрохімії ім. О. Н. Соколовського, 1999. – 157 с.

Столяров В. В. Оценка надежности нежестких дорожных одежд на основе законов распределения общих модулей упру-

гости / В. В. Столяров, Е. Е. Зверкова, А. С. Фомина, Ю. М. Аникин // Дороги и мосты. – 2013. – Вып. 29. – С. 153–174.

Ильин В. Б. Система показателей для оценки загрязненности почв тяжелыми металлами / В.Б. Ильин // Агрохимия. –

– № 1. – С. 94–99.

Алымов В. Т. Техногенный риск: анализ и оценка / В. Т. Алымов, Н. П. Тарасова. – Москва : ИКЦ «Академкнига»,

– 118 с.