УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОФІЛАКТИКИ ПІЗНІХ ПРОМЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ КОНСЕРВАТИВНІЙ ХІМІОРАДІОТЕРАПІЇ МІСЦЕВО ПОШИРЕНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

В. С. Іванкова, Т. М. Нестеренко, Л. М. Барановська, Т. В. Хруленко

Анотація


Динамічний моніторинг, медикаментозна профілактика і своєчасна корекція лікува- льних програм сприяє тому, що проведення хіміопроменевої терапії у хворих на місцево поширений рак шийки матки не призводить до збільшення токсичних променевих реак- цій і прояву ускладнень з боку критичних органів і тканин. Проведена хіміопроменева терапія 298 хворим на місцево поширений рак шийки матки IIB – IIIB стадією пухлинно- го процесу (T2b-3bN0-1M0) за розробленими методами комплексної консервативної те- рапії з урахуванням індивідуального планування курсу променевої терапії за критерієм неперевищення рівня толерантності нормальних тканин. Була також оцінена вираже- ність загальних і місцевих хіміопроменевих реакцій з боку «критичних» органів і систем. Представлені в статті дані свідчать, що застосування цитостатичних препаратів у радіомодифікуючих дозах у процесі поєднаної променевої терапії за розробленими нами технологіями не призводить до збільшення кількості і ступеня вираженості токсичних проявів вище II ступеня. Місцеве застосування препаратів гіалуронової кислоти є ефе- ктивною і безпечною терапією для профілактики, і лікування радіаційно-індукованих ци- ститів. Використання сучасних технологій топометричної підготовки, індивідуального комп’ютерного планування та коректного відтворення запланованого курсу, поєднаної променевої терапії сприяє зменшенню ранніх променевих реакцій і є профілактикою піз- ніх ускладнень.

Ключові слова


рак шийки матки; радіотерапія; критичні органи і тканини; проме- неві реакції та ускладнення

Повний текст:

PDF

Посилання


Титова В. А. Стратегия и тактика современной лучевой терапии рака шейки и тела матки / Титова В. А., Харченко Н. В.,

Добровольская Н. Ю., Крейнина Ю. М. // Вопросы онкологии. – 2009. – Т. 55, № 2. – С. 471–473.

Жаринов Г. М. Некоторые кинетические характеристики рака шейки матки / Жаринов Г. М., Пожарский К. М., Винокуров В. Л.,

Некласова Н. Ю. и соавт. // Вопросы онкологии. – 2009. – Т. 55. – №

– С. 196–200.

Ставицкий Р. В. Характер радиационных повреждений организма при лучевой терапии рака шейки матки / Ставицкий Р. В.,

Паньшиш Г. А., Титова В. А. и соавт. // Вопросы онкологии. – 2009. – Т. 55. – № 2. – С. 201 – 204.

Кравец О. А., Клиническое и радиобиологическое планирование брахитерапии местнораспространенного рака шейки

матки / Кравец О. А., Андреева Ю. В., Козлов О. В., Нечушкин М. И. // Медицинская физика. – 2009. – № 2(42). – С. 10–17.

Cox J. D. Toxicity criteria of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and the European Organization for Research and

Treatment of Cancer (EORTC) / Cox J. D., Stetz J., Pajak T. F. / Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. – 1995. – Vol. 31. – P. 1341–1346.

Гранов А. М. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии / Гранов А. М., Винокуров В. Л. – Санкт-Петербург,

– 350 с.

Кравец О. А. Трехмерное планирование брахитерапии / Кравец О. А., Андреева, Ю. В., Козлов О. В., Нечушкин М. И. //

Медиц. радиолог. и радиац. безопасность. – 2010. – Т. 55, № 1. – С. 24–30.

Пасов В. В. Общие принципы реабилитации больных с поздними лучевыми повреждениями мочевого пузыря / Пасов В. В.,

Терехов О. В., Постнов Ю. Г. // III Евразийский конгресс по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика –

– М., 2010. – С. 321.

Tolerance and efficacy of preoperative intracavitary HDR brachytherapy in IB and IIA cervical cancer / B. Biaіas, S. KellasSleczka,

M. Fijaіkowski [et al.] // J. Contemp. Brachyther. – 2009. – № 1. – Р. 38–

Shao Y. Comparison of intravesical hyaluronic acid instillation and hyperbaric oxygen in the treatment of radiation-induced

hemorrhagic cystitis / Shao Y., Lu G. L., Shen Z. J. // BJU Int. – 2012. – Vol. 109. – P. 691–694.

Ульрих Е. А. Качество жизни больных раком шейки матки I, II стадий после радикальных методов лечения / Ульрих Е. А.,

Тамбиева З. А., Урманчеева А. Ф., Моисеенко В. М. // Вопросы онкологиии. – 2007. – Т. 53, № 6. – С. 717–721.