АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЛІНІЇ ВІСТАР, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131І IN UTERO

С. М. Альохіна, О. І. Грицук, А. В. Клепко, О. С. Ватліцова, І. П. Дрозд, А. І. Липська, В. В. Талько

Анотація


В експериментальному дослідженні з визначення стану антиоксидантной активно- сті сироватки крові в опромінених in utero внаслідок інкорпорації 131I щурів лінії Вістар застосовано простий, доступний і високоінформативний метод. В цьому методі вико- ристовується реакція автоокиснення адреналіну у лужному середовищі, котра є супе- роксид-генеруючою та супероксид-детекторуючою системою, що дозволяє визначати анти- та прооксидантні властивості біологічного матеріалу. Показано, що сироватці інтактних щурів притаманні антиоксидантні властивості. Внаслідок опромінення за умов даного експерименту відбувається виснаження антиоксидантної здатності та посилення проантиоксидантних властивостей сироватки опромінених тварин.

Ключові слова


131І; щури; опромінення in utero сироватка крові; антиоксидантна активність

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабой В. А. Перекисное окисление и радиация / В. А. Барабой, В. Э. Орел, И. М. Карнаух. – K. : Наук. думка, 1991. –

с.

Барабой В. А. Фізіологія, біохімія і психологія стресу / В. А. Барабой, А. Г. Резніков. Монографія. – Київ : Інтерсервіс,

– 314 с.

Липська А. І. Індекс реакції-відповіді організму на дію іонізуючого випромінення за показниками пероксидного окис-

нення у тварин / А. І. Липська, Я. І. Серкіз, М. І. Мойсеєнко // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології : зб. наук.

праць / НЦРМ АМН України. – К. : ДІА, 2006. – Вип. 12. – С. 209–218.

Барабой В. А. Биоантиоксиданты / Барабой В. А. – К. : Книга плюс, 2006 – 462 с.

Котеров А. Н. Разнонаправленное изменение антиоксидантной активности в плазме (сыворотке) крови млекопитающих

после воздействия радиации в большой и малой дозе / А. Н. Котеров, Г. И. Сидорович // Радиац. биол. Радиоэкология. –

– Т. 49, № 6. – С. 671–680.

Cирота Т. В. Способ определения антиоксидантной активности супероксиддисмутазы и химических соединений. Патент

Российской Федерации. № патента 2144674. G01N33/52, G01N33/68. № заявки 99103192/14. Дата подачи заявки

02.1999. Дата публикации 20.01.2000.

Грицук А. И. Оценка состояния антиоксидантной активности слезной жидкости / А. И. Грицук, Т. В. Сирота, Л. В. Дра-

вица, Е. А. Крэддок // Биомедицинская химия. – 2006. – Т. 52, вып. 6. – С. 601–607.

Дрозд І. П. Дозоутворення у лабораторних щурів за перорального надходження 131І з блокуванням та без блокування

щитоподібної залози стабільним йодом / І. П. Дрозд, О. А. Сова, Е. А. Шитюк // Наукові праці : науково-методичний

журнал. – Вип. 198. Т. 210. Техногенна безпека. – Миколаїв : Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 23–30.

Bannister J. V. Assays for superoxide dismutase / J. V. Bannister, L. Calabrese // Methods of Biochemical Analysis. – 1987. –

Vol. 32. – Р. 279–312.

Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических

исследованиях с использованием Exel / С. Н. Лапач,

А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. − 2-е изд. − К. : МОРИОН, 2001. − 408 с.