ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ ЩУРІВ ВІСТАР У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ОПРОМІНЕННЯ 131І

Є. В. Тукаленко, І. І. Тубальцева, І. Р. Дмитрієва, Є. М. Прохорова, І. П. Дрозд, А. І. Липська

Анотація


У чисельних клінічних та експериментальних дослідженнях встановлено виключну радіочутливість нервової системи, що розвивається, за результатами вивчення гост- рих та віддалених ефектів іонізуючих випромінювань (гамма-, нейтронного або рент- генівського). При радіаційній аварії на ядерному реакторі відбувається, зокрема, викид у довкілля радіоізотопів йоду, які серед короткоживучих продуктів поділу ядер урану та трансуранових елементів є найбільш біологічно значимими, особливо 131I. Експеримен- тальні дослідження з визначення ефектів пренатального опромінення 131І на головний мозок взагалі не проводилися. Проведено дослідження поведінкових реакцій у щурів- самців Вістар, що зазнали внутрішньоутробного опромінення внаслідок одноразового введення радіонукліду 131І з активністю з активністю 27,35 кБк на 12–14-ту добу гес- таційного періоду, у віддаленому періоді спостереження, – через 8–10 міс після опромі- нення. Результати досліджень у тестах відкритого поля, піднятого хрестоподібного лабіринту, у чорно-білій камері дозволяють дійти висновку щодо підвищення рівня дос- лідницької активності, проте відсутності суттєвих змін рівня тривожності тварин, опромінених 131І in utero. Дослідження когнітивного статусу тварин з використанням тесту пасивного уникання не визначило суттєвих відмінностей між показниками пове- дінки у тварин контрольної та дослідної груп за умов даного експерименту.

Ключові слова


131І; щури Вістар; пренатальне опромінення; вища нервова діяль- ність; поведінкові реакції

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 71193 A, МПК 7 G09B23/28. Спосіб виявлення умовно-рефлекторних ефектів стресових чинників / В. В. Варецький,

О. Г. Ракочі, Є. В. Тукаленко, І. Р. Дмитрієва ; заявник Науковий центр радіаційної медицини АМН України. –

№ 2003119897; заявл. 04.11.03; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11.

Дозова залежність змін вищої нервової діяльності щурів у разі впливу іонізуючого випромінення / В. В. Варецький,

Є. В. Тукаленко, О. Г. Ракочі, І. Р. Дмитрієва // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – К. : ДІА, 2005. –

Вип. 11. – С. 459–466.

Експериментальні дослідження поведінкових реакцій за умов впливу іонізувального випромінювання / В. В. Варецький,

О. Г. Ракочі, І. Р. Дмитрієва, Є. В. Тукаленко // Чорнобиль. Зона відчуження: збірник наукових праць. – К. : Наук. думка‚

– С. 436–448.

Effects of non-lethal doses of ionizing radiation upon instrumental behavior of rats / E. V. Tukalenko, V. V. Varetsky,

O. G. Rakochi [et al.] // Int. J. Low Radiation. – 2007. – Vol. 4, № 3. – P. 232–247.

Nonlethal doses of ionizing radiation effects upon instrumental behaviour of rats / E. V. Tukalenko, V. V. Varetsky, A. G. Rakochi

[et al.] // Acta Physiol. – 2007 – Vol. 191, Suppl. 658. – P. W04-24.

Влияние облучения в период кортикогенеза на функциональное состояние центральной нервной системы / В. В. Варец-

кий, А. Г. Ракочи, И. Р. Дмитриева, Т. Н. Высоцкая // Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Книга

Радиобиологические аспекты Чернобыльской катастрофы / под ред. М. И. Руднева, П. П. Чаяло. – К. : МЕДЭКОЛ

МНИЦ БИО-ЭКОС, 1999. – С. 124–135.

Irradiation effects on corticogenesis / V. V. Varetsky, O. G. Rakochi, I. R. Dmitrieva, T. N. Visotskaya // Health effects of Chornobyl

accident : Monograph in 4 parts / еd. A. Vozianov, V. Bebeshko, D. Bazyka. – Kyiv : DIA, 2003. – P. 177–185.

Вплив хронічного внутрішнього опромінення малими дозами цезію-137 на функціональний стан ЦНС лабораторних

тварин та їх нащадків / А. П. Черченко, М. І. Шамаєв, Є. O. Нагорний, О. М. Величко, О. І. Білоус // Хронічний вплив

малих доз опромінення на нервову систему. Експериментальні дослідження та клінічні спостереження / За ред. Ю. П.

Зозулі. – Київ, 1998. – С. 208–224.

Prenatal protracted irradiation at very low dose rate induces severe neuronal loss in rat hippocampus and cerebellum / S. Schmitz,

M. Born, P. Dolezel [et al.] // Neuroscience. – 2005 – Vol. 130. – P. 935–948.

Neuron loss during early adulthood following prenatal low-doses X-irradiation in the mouse brain / H. Korr, H. Thorsten Rohde,

J. Benders. [et al.] // Int. J. Radiat. Biol. – 2001. – Vol. 77. – P. 567–580.

Craniofacial dismorphogenesis in fetally irradiated nonhuman primates: implication for neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia

/ D. I. Gelowitz, P. Rakic, P. S. Goldman-Rakic [et al.] // Biol. Psychiatry. – 2002. – Vol. 52. – P. 716–720.

Altered special arrangement of layer V cells in mouse brain pyramidal following prenatal low-doses X-irradiation / C. Schmitz,

N. Grolms, P. R. Hof [et al.] // Cereb. Cortex. – 2002. – Vol. 12. – P. 954–956.

Дрозд І. П. Дозоутворення у лабораторних щурів за перорального надходження 131І з блокуванням та без блокування

щитоподібної залози стабільним йодом / І. П. Дрозд, О. А. Сова, Е. А. Шитюк // Наукові праці : науково-методичний

журнал. – Вип. 198. Т. 210. Техногенна безпека. – Миколаїв : Вид. ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 23–30.

Развитие щитовидной железы у плода во время беременности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.

blackpantera.ru/detskajaginekologija/14616/.

Кошарный В. В. Влияние КВЧ и СВЧ-излучения на количественные показатели развития эмбриона крысы / Кошар-

ный В. В. // Вісник проблем біології і медицини. – 2011. – Вип. 3. – Т. 2 (88). – С. 105–109.

Закон України вiд 21.02.2006 № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» // Відомості Верховної Ради

України. – 2006. – № 27. – С. 230.

Калуев А. В. Стресс, тревожность и поведение: актуальные проблемы моделирования тревожного поведения у живот-

ных / А. В. Калуев. – К. : CSF, 1998. – 98 с.

Prut L. The open field as a paradigm to measure the effects of drugs on anxiety-like behaviors: a review / L. Prut, C. Belzung //

Europ. J. Pharm. – 2003. – № 463. – С. 3–33.

Mitchell D. Neuronal and behavioural responses in rats during noxious stimulation of the tail / D. Mitchell, R. F. Hellon // Proc.

R. Soc. Lond. Biol. Sci. – 1977. – Vol. 197. – P. 169–194.

Carstens, E. Rat tail flick reflex: magnitude measurement of stimulus-response function, suppression by morphine and

habituation / E. Carstens, C. Wilson // 1993. J. Neurophysiol. – № 70. – Р. 630–639.

Douglass D. K. Responses of rat sacral spinal neurons to mechanical and noxious thermal stimulation of the tail / D. K. Douglass,

E. Carstens // J. Neurophysiol. – 1997. – Vol. 77. – P. 611–620.