ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ В КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ У НАЩАДКІВ ПЕРШОГО ПОКОЛІННЯ ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІНКОРПОРОВАНОГО 131I

Л. В. Неумержицька, Н. П. Атаманюк, Н. М. Рябченко, О. Б. Ганжа, О. А. Сова, І. П. Дрозд, А. І. Липська, В. В. Талько

Анотація


Одним з найбільш несприятливих медико-біологічних наслідків Чорнобильської ката- строфи є погіршення здоров’я нащадків опромінених осіб. Суттєвий внесок у форму- вання порушень в стані здоров’я поколінь нащадків відіграє внутрішнє опромінення ба- тьків внаслідок інкорпорації радіонуклідів чорнобильського викиду, насамперед 131І. За результатами численних цитогенетичних досліджень, ймовірним шляхом реалізації таких порушень вважається передача ефекту нестабільності геному через опромінені гамети батьків першому поколінню їх нащадків. Водночас, на прояви геномної нестабі- льності у нащадків опромінених батьків може впливати комплекс негативних чинників нерадіаційного походження. Можливість трансгенераційного впливу ефектів інкорпоро- ваного 131І можна дослідити в експерименті, в якому виключений вплив нерадіаційних чинників.

Ключові слова


щури; 131І; нащадки; перше покоління; кістковий мозок; цитогенети- чні ефекти

Повний текст:

PDF

Посилання


Рябченко Н. М. Гено- та цитотоксичні ефекти в клітинах мозку та периферичній крові, індуковані тривалим надходжен-

ням радіоізотопу 131І до організму лабораторних щурів / Н. М. Рябченко, А. І. Липська, О. О. Бурдо, О. А. Сова,

І. П. Дрозд // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2015. – Вип. 20. – С. 543–551.

Сова Е. А. Дозообразование и цитогенетические эффекты в костном мозге крыс при длительном пероральном поступле-

нии 131I / Е. А. Сова, И. П. Дрозд // Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – 2015. – № 2(14). – С. 86–93.

Düsman E. Mutagenicity of diagnostic and therapeutical doses of radiopharmaceutical iodine-131 in Wistar rats / E. Düsman,

A. P. Berti, R. G. Mariucci, N. B. Lopes., V. E. Vicentini // Radiat. Environ. Biophys. – 2011. – Vol. 50(4). – P. 579–584.

Воробцова И. Е. Трансгенерационная передача радиационно-индуцированной нестабильности генома / И. Е. Воробцова //

Радиац. биология. Радиоэкология. – 2006. – Т. 46, № 4. – С. 441–446.

Дуброва Ю. Е. Нестабильность генома среди потомков облученных родителей. Факты и их интерпретация / Ю. Е. Дуб-

рова // Генетика. – 2006. – Т. 42, № 10. – С. 1335–1347.

Пілінська М. А. Виявлення хромосомної нестабільності у нащадків батьків, опромінених внаслідок Чорнобильської

катастрофи / М. А. Пілінська, С. С. Дибський, О. Б. Дибська, Л. Р. Педан // Цитология и генетика. – 2005. – № 4. – С. 32–40.

Агаджанян А. В. Геномная нестабильность у детей, рожденных после аварии на ЧАЭС (исследования in vitro и in vivo) /

А. В. Агаджанян, И. И. Сусков // Генетика. – 2010. – Т. 46, № 6. – С. 834–843.

Гончарова Р. И. Биологические эффекты в природных популяциях мелких грызунов на радиационно-загрязненных

территориях. Динамика частоты аберраций хромосом в ряду поколений европейской рыжей лесной полевки /

Р. И. Гончарова, Н. И. Рябоконь // Радиационною биология. Радиоэкология. – 1997. – Т. 38, вып. 5. – С. 746–753.

Степанова Е. И. Клиническая и цитологическая характеристика детей, родившихся от отцов – участников ликвидации

аварии на ЧАЭС, перенесших острую лучевую болезнь [Текст] / Е. И. Степанова, В. Г. Кондрашова // Педиатрия. – 1996. –

№ 1. – С. 63–64.

Степанова Е. И. Клинико-генетическая и цитогенетическая характеристика детей, родившихся у участников ликвидации

последствий Чернобыльской аварии / Е. И. Степанова Е. А. Скварcкая // Генетические последствия чрезвычайных ради-

ационных ситуаций: тез. междунар. конф. – М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. – С. 115–116.

Stepanova Ye. Early and late consequences in children evacuated from the 30-km zone and residents of radiation contaminated

area [Text] / Ye. Stepanova, I. Kolpakov, V. Kondrashova, V. Vdovenko; A. Serdiuk, D. Bazyka, S. Yamashita (Eds.) // Health

effects of the Chornobyl Accident – a Quoter of Century Aftermath. – Kyiv : DIA, 2011. – P. 591–610.

Методичні рекомендації з оцінки мутагенних властивостей нових лікарських засобів // І. Р. Бариляк, О. М. Дуган,

Л. В. Неумержицька та ін. – Київ : Фармакологічний комітет МОЗ України, 1996. – 32 с.

Балинова B.C. Статистика в вопросах и ответах : [учеб. пособие]. – Москва : Проспект, 2004. – 344 с.

Степанова Є. І. Постнатальні ефекти опромінення плода / Є. І. Степанова, В. Ю. Вдовенко, Ж. А. Мішаріна // Матер.

наук.-практ. конф. – Київ, 2001. – С. 113–114.

Пілінська М. А. Цитогенетичні ефекти. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986-2011 / М. А. Пілінська,

С. С. Дибський, О. В. Шеметун ; за ред. А. М. Сердюка, В. Г. Бебешка, Д. А. Базики. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкни-

га», 2011. – С. 248–269.

Воробцова И. Е. Хромосомная нестабильность у детей облученных родителей / И. Е. Воробцова, Ю. В. Гусєва // Здоро-

вье детей и радиация: актуальные проблемы и решения : сб. научных трудов. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 119–123.

Сусков И. И. Индивидуальные особенности трансгенерационной геномной нестабильности у детей ликвидаторов по-

следствий аварии на ЧАЭС (цитогенетические и иммуногенетические показатели // Сусков И. И., Кузьмина Н. С., Сус-

кова В. С., Агаджанян А. В., Рубанович А. В. // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2008. – Т. 48, № 3. – С. 278–286.