Том 187, № 175 (2012)

Зміст

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Світлана Іванівна Бессонова, Ольга Владимирівна Балашова
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ PDF
Станіслав Миколайович Соловйов, Світлана Жаківна Боду
МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ PDF
Олександр Вікторович Чухлєбов, Руслан Олександрович Крєтов, Наталія Юріївна Андрєєва, Віктор Юрійович Голдун
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬЮ IP S&C СИСТЕМЫ И СЕТИ ETHERNET PDF (Русский)
Вячеслав Іванович Андрєєв, Микола Володимирович Дмитренко, Данило Дмитрович Зюляєв, Володимир Ілліч Кубов, Вікторія Владиславівна Черемисина, Олександр Вікторович Чухлєбов

РАДІОЕКОЛОГІЯ ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ДЕТЕЙ, ОБЛУЧЕННЫХ IN UTERO, И ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ PDF (Русский)
В. В. Коваленко
ДОЗОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД 131І ГАЗОАЕРОЗОЛЬНИХ ВИКИДІВ АЕС У СВІТІ ПРОБЛЕМИ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF
Людмила Іванівна Григор’єва
ДО ПЕРСПЕКТИВ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПРІСНОЇ ВОДИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Діана Олександрівна Крисінська
КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА КЛІТИНИ in vitro PDF
Г. Й. Лавренчук, Д. Д. Гапєєнко, Г. М. Чоботько, В. М. Оксамитний
ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЕФЕКТИ В ЛІМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ПЕРСОНАЛУ ПІДРЯДНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ» PDF
Лариса Василівна Тарасенко, Тетяна Василівна Циганок
МОДИФІКАЦІЯ УФ-В ОПРОМІНЕННЯМ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ PECTOBACTERIUM (ERWINIA) CAROTOVORA PDF
Юлія Володимирівна Шиліна, Микола Іванович Гуща, Юлія Ігорівна Мороз, Ольга Станіславівна Моложава

ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У МЕДИЦИНІ

ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ PDF (Русский)
І. М. Бойко, О. В. Терехов, В. В. Пасов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ РАДИОХИМИОТЕРАПИИ В НЕОАДЪЮВАНТНОМ РЕЖИМЕ ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ PDF (Русский)
В. М. Демченко
Пути расширения применения электромагнитного поля в медицине PDF (Русский)
Ігор Миколайович Кіхтенко, Михайло Іванович Хворостенко
МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА АРТРОГРАФІЯ В ДІАГНОСТИЦІ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБУ PDF
В’ячеслав Вікторович Логвиненко
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА РОСТА PDF (Русский)
В. В. Пасов, О. В. Терехов, І. М. Бойко
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ С РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ ГИДРЕА PDF (Русский)
Олена Миколаївна Сухіна, Андрій Вікторович Свинаренко, Владислав Сергійович Сухін, Оксана Миколаївна Тарасова, Ганна Ігорівна Грановська
МЕСТО МАММОСЦИНТИГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ PDF (Русский)
О. І. Солодянникова, Н. Ю. Войт, Д. Л. Саган, Г. Г. Сукач, В. Л. Турщина
ТЕОРИИ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК PDF (Русский)
Володимир Іванович Ткаченко, Михайло Іванович Хворостенко, В. А. Іванов
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ ПУХЛИН ВІДНОСНО МЕТАСТАЗУВАННЯ У ХВОРИХ НА РАК ГОРТАНІ PDF
Михайло Іванович Хворостенко, Олександр Васильович Ковтуненко, Сергій Миколайович Тимчук, Богдан Вікторович Шпортько
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ PDF (Русский)
Михайло Іванович Хворостенко, Юрій Михайлович Хворостенко, Віра Семенівна Кисліцина