КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЕННЯ НА КЛІТИНИ in vitro

Г. Й. Лавренчук, Д. Д. Гапєєнко, Г. М. Чоботько, В. М. Оксамитний

Анотація


Проведені експериментальні дослідження клітинних реакцій в умовах комбінованої дії водорозчинних сполук свинцю і нікелю з іонізуючим випромінюванням у різних дозах. Показано, що цитотоксичність свинцю за показниками проліферативної і мітотичної активності клітин у культурі значно вище, ніж цитотоксичность нікелю. Опромінення клітин у присутності іонів свинцю чинить на клітини більший ушкоджувальний ефект, ніж при додаванні його після опромінення, спостерігається сенсибілізація кліток. Присутність іонів нікелю при опроміненні клітин приводить до підвищення виживання, проліферативної і мітотичної активності клітин у культурі порівняно з дією одного нікелю. Опромінення в цих умовах може виступати як адаптуючий чинник. Найбільший ефект спостерігається при опроміненні в сублетальній дозі 10 Гр. Проте визначення апоптозу в культурах клітин при комбінованій дії іонізуючого випромінювання і важких металів показало, що інкубація кліток з іонами нікелю індукує апоптоз у культурі вдвійчи вище, ніж при інкубації кліток з іонами свинцю, особливо в області низьких концентрацій і високих доз опромінення.

Ключові слова


важкі метали; іонізуюче випромінювання; культура клітин; виживання; мітоз; апоптоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Ершов Ю. А. Механизмы токсического действия неорганических соединений / Ю. А.Ершов. – М. : «Медицина», 1989. – 272 с.

Трахтенберг И. М. Приоритетные аспекты проблем медицинской экологии в Украине // Современные проблемы токсикологии / И. М. Трахтенберг. – 1998. – № 1. – С. 5–8.

Свинец и другие тяжелые металлы во внешней среде после Чернобыльской катастрофы (к экологической ситуации в Украине) / И. М. Трахтенберг, В. М. Шестопалов, М. В. Набока, О. А. Бобылева // Междунар. мед. журн. – 1998. – № 3. – С. 94–98.

Ercal N., Gurer-Orhan H., Aykin-Burns N. Toxic metals and oxidative stress part I: mechanisms involved in metal-induced oxidative damage [// Curr Top Med Chem. – 2001. – Vol. 1, № 6. – Р. 529−539.

Valko M., Morris H., Cronin M. T. Metals, toxicity and oxidative stress // Curr Med Chem. – 2005. – Vol. 12, № 10. – Р. 1161−1208.

Иваницкая Н. Ф. Сочетанное действие малых доз радиации и тяжелых металлов на регулирующие системы и репродуктивную функцию организма / Н. Ф. Иваницкая / Влияние низких доз ионизирующей радиации и других факторов окружающей среды на организм / [под ред. М. И. Руднева]. – Киев : Наукова думка, 1994. – С. 173–191.

Пчеловская С. А. Оценка неаддитивности совместного действия химического и физического факторов окружающей среды на примере модели растительной экосистемы / С. А. Пчеловская , Ю. А. Кутлахмедов // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Вип. 10 (1). – Київ, 2005. – С. 255-263.

Мельник М. К. Комплексний вплив на організм іонізуючого опромінення та свинцю // Проблеми військової охорони здоров’я : Зб. наук. пр. УВМА / М. К. Мельник. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 137–144.

L-929 (NCTC-klone929, CloneofstrainL) (Connective tissue, mouse) (21 грудня) 2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.viromed.com/services/product/l929.htm

Животная клетка в культуре (Методы и применение в биотехнологии) [Текст] / [под общ. ред. проф. Л. П. Дьяконова]. – М. : «Спутник+», 2009. – 656 с.

Влияние свинца на развитие окислительного стресса / И. М. Трахтенберг и др. // Токсикологический вестник. – 2002. – № 3. – С. 22–25.

Clapp R. W., Jacobs M. M., Loechler E. L. Environmental and occupational causes of cancer: new evidence 2005-2007 // Rev. Environ. Health. – 2008. – Vol. 23(1). – P. 1–37.

Яковлева М. Н., Перминова Е. В. Генотоксические эффекты соединений никеля и возможности модификации никель-индуцированного мутагенеза в клетках человека // Токсикологический вестник. – 2007. – № 4. – С. 19–22.

Cavanі A. Breaking tolerance to nickel // Toxicology. – 2005. – V. 209(2). – P. 119–121.

Cavani A. Human CD25+ regulatory T cells maintain immune tolerance to nickel in healthy, nonallergic individuals / A. Cavani et al. // J. of Immunology –2003. – V.171.– P. 5760–5768.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.