ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ ІНВАЗИВНИХ ФОРМ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Валентина Степанівна Іванкова, Галина Миколаївна Шевченко, Тетяна Валеріївна Хруленко, Людмила Терентіївна Хруленко, Тетяна Миколаївна Нестеренко, Інна Петрівна Магдич

Анотація


У відділенні радіаційної онкології Національного інституту раку впродовж 15 років проводяться дослідження з визначення індивідуальних підходів до консервативного лікування хворих на місцево поширені форми раку шийки матки (МП РШМ). Розроблені ефективні методи комплексної консервативної терапії хворих на МП РШМ. Застосовані цитотоксичні препарати в радіомодифікуючих дозах у процесі поєднаної променевої терапії. Проведено лікування й аналіз отриманих клінічних та інструментальних моніторингових даних у 149 хворих на МП РШМ, що склали 3 досліджувані (110 хворих) та контрольну (39 хворих) групи. Ефективність хіміопроменевої терапії (ХПТ) оцінювали за ступенем регресії пухлин, динамікою показників моніторингових обстежень і динамікою молекулярно-генетичних параметрів пухлини, отриманих за допомогою ДНК-проточної цитофлуорометрії та вираженістю токсичних проявів. Позитивний відгук пухлин у хворих на МП РШМ після повного курсу ХПТ досліджених груп збільшився, порівняно зі стандартним методом. Токсичні ефекти лікування за їх кількістю і ступенем проявів у досліджених групах хворих не перевищували ІІ ступеня. Використання радіомодифікуючих засобів у процесі ППТ сприяло прискоренню темпів і збільшенню ступеня регресії пухлин шийки матки


Ключові слова


рак шийки матки; хіміопроменева терапія; радіомодифікатори; молекулярно-генетичні параметри пухлини

Повний текст:

PDF

Посилання


Кезик Весна Скрининг рака шейки матки / Кезик Весна // Практическая онкология. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 59–61.

Кутушева Г. Ф. Проблемы вакцинопрофилактики рака шейки матки / Г. Ф. Кутушева, Е.А. Ульрих, А. Ф. Урманчеева // Практическая

онкология. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 62–70.

Jordan J. European guidelines for clinical management of abnormal cervical cytology, part 2 / J. Jordan, M. Arbyn, P. Martin-Hirsch, U. Schenck,J. J. Baldauf, D. Da Silva, A. Anttila, P. Nieminen, W. Prendiville // Cytopathology. – 2009, Feb. – Vol. 20(1). – P. 5–16.

Meijer C. J. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirement for primary cervical cancer screening in women 30 years and older /

C. J. Meijer, J. Berkbof, P. E. Castle, A. T. Hesselink, E. L. Franko, G. Ronco, M. Arbyn, F. X. Bosch, J. Cuzick, J. Dillner, D. A. Heideman,

P. J. Snijders // Int. J. Cancer. – 2009, Feb 1. – Vol. 124(3). – P. 516–520.

Федоренко З. П. Рак в Україні, 2010–2011. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби / З. П. Федоренко, Л. О. Гулак, Є. Л. Горох [та ін.] // Київ. Бюлетень Націон. канцер-реєстру України. – 2012. – № 13. – С. 48–49.

Морхов К. Ю. Актуальные вопросы хирургического лечения рака шейки матки / К. Ю. Морхов, В. М. Нечушкина,

В. В. Кузнецов // Практическая онкология. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 93–100.

DiSaia P. J., Creasman W. T. (eds.). Clinical gynaecologic oncology. – 7th ed. – Mosby Elsevier, 2007. – 812 p.

Quinn M. A., Benedet J. L., Odicino F. et al. Carcinoma of the cervix uteri // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2006. – Vol. 95(supp l.1). – P. S 43–

S104.

Баранов С. Б. Оценка эффективности предоперационной химиолучевой терапии больных раком шейки матки Т1в-2авN0-1M0 / С. Б. Баранов, К. Д. Гусейнов // Вопр. онкол. – 2003. – Т. 49, № 5. – С. 612–615.

Максимов С. Я. Комбинированное лечение рака шейки матки / С. Я. Максимов, К. Д. Гусейнов // Практ. онкология. – 2002. – Т. 3, № 3.

– С. 200–209.

Кузнецов В. В. Комбинированное и комплексное лечение РШМ / В. В. Кузнецов, А. И. Лебедев, К. Ю Морхов. и др. // ІІІ съезд

онкологов СНГ : Материалы съезда. – Минск, 2004. – С. 204–205.

Шакирова Э. Ж. Местнораспространенный рак шейки матки: проблемы диагностики и лечения / Э. Ж. Шакирова, А. М. Муллагалиева, Р. Ш. Хасанов, Л. К. Сухорукова // Казанский медиц. журнал. – 2007. – Т. 88, № 6. – С. 627–630.

Perez С. А. Effect of tumor size oa the prognosis of carcinoma of the uterine cervix treated with irradiation alone / Perez С. А., Grigsby P. W.,

Nene S. M. [et al.] // Cancer. – 1992. – Vol. 69, № 11. – P. 2796–2806.

Ашрафян Л. А. Хирургический этап как один из основных компонентов в комплексном лечении рака шейки матки IIВ – IIIВ стадии / Л. А. Ашрафян, И. Б. Антонова, О. И. Алешикова, Н. Ю. Добровольская // Рос. онкол. журн. – 2007. – № 3. – С. 21–28.

Іванкова В. С. Дослідження агресивного потенціалу пухлин як фактора прогнозу захворювання та показника лікувального патоморфозу при консервативній терапії місцево поширених форм раку шийки матки / В. С. Іванкова, Н. М. Храновська, Г. М. Шевченко, Т. В. Хруленко, Л. М. Барановська // Актуальні питання променевої терапії: Матеріали науково-практ. конф. УТТРО (м. Харків, 11-12 червня 2007 р.). – Опубл. : Укр. радіол. журнал. – 2007. – № 2. – С. 162–164.

Іванкова В. С. Застосування фторафура як радіомодифікатора при променевому лікуванні хворих на рак шийки матки / В. С. Іванкова, Т. В. Хруленко, Г. О. Курило, Г. М. Шевченко, Н. М. Храновська // Променева діагностика, променева терапія. – 2007. – № 3. – С. 61–65.

Ault K. A. for the The Future II Stud)’ Group: Effects of prophylactic human papillomavirus LI virus-like-particle vaccine on risk of cervical

intraepithelial neoplasia grade 2, grade 3, and adenocarcinoma in situ: a combined analysis of four randomized clinical trials / K. A. Ault //

Lancet. – 2007. – Vol. 369. – P. 1861–1868.

Maliev F. M. Laser DNA-flow cytofluorometry in the differential diagnosis and prognosis of the cervix uteri cancer / F. M. Maliev,

V. M. Bogattyrev, M. J. Nechushkin // Klin. Lab. Diagn. – 2005. – № 8. – P. 40–43.

Davey D. D. Prognostic significance of DNA cytometry of postirradiation cervicovaginal smears / D. D. Davey, S. Zaleski, M. Sattich, H. Gallion // Cancer. – 1998. – Vol. 84. – P. 11–16.

Іванкова В. С. Можливість прогнозувати чутливість місцевопоширених карцином шийки матки до цитостатичної терапії на

субклітинному рівні / В. С. Іванкова, Н. М. Храновська, Т. В. Хруленко // Укр. радіологіч. журнал. – 2008 – № 3. – С. 301–305.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.