ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

Діана Олександрівна Крисінська

Анотація


У статті досліджується проблема питного водопостачання в регіоні Північне
Причорномор’я. Виявлено, що рівень екологічної безпеки систем питного водозабезпечення є незадовільним. Наведено причини погіршення її якості. Серед основних причин – первинне і вторинне забруднення. Вирішення цієї проблеми потребує значних капіталовкладень на модернізацію систем очистки і транспортування води.


Ключові слова


безпека; водопостачання; забруднення; Північне Причорномор’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3тє вид.,

випр. і допов. — К.: Вищашк., 2002. — 622 с.: іл.

Десять фактов о нехватке питьевой воды [Електронний ресурс] : за даними Всемирной организации здравоохранения. – 4,1 КБ. –

– Режим доступу: http://www.who.int/features/factfiles/water/ru/index.html.

Насонкіна Н. Г. Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання [Електронний ресурс] : Автореферат дис. д-ра

наук. – 2006 – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/348690.html

Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во «Знання»,

КОО, 2002. – 203 с.

Кучерявий В. П. Екологія . – Львів: Світ, 2001. – 500 с.

Гілецький Я. Ф. Географія України. Причорноморський район. [Електронний ресурс] : стаття. – Режим доступу до статті :

http://geoknigi.com/book_view.php?id=433.

Проблема забруднення водного середовища. [Електронний ресурс] : стаття. – Режим доступу до статті : http://komarova105.ho.ua/

readarticle.php?article_id=359.

Гіроль М. М., Гіроль А. М., Хомко В. Є., Ковальський Д. Стан водопровідних мереж України та шляхи запобігання

погіршенню якості питної води. [Електронний ресурс] : стаття. – Режим доступу до статті : http://polypipe.info/news/238-

stanvodoprovidnuhmerezhukraini.