ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Діана Олександрівна Крисінська

Анотація


У статті досліджується проблема питного водопостачання в регіоні Північне Причорномор’я. Виявлено, що рівень екологічної безпеки систем питного водоза-безпечення є незадовільним. Причиною цього є застарілі технології водопідготовки, морально та фізично застаріле обладнання. У роботі проаналізовано стан водних об’єктів в регіоні, екологічна оцінка поверхневих та підземних джерел питного водопостачання. Встановлено пряму залежність якості питної води від стану водних об’єктів та систем очистки стічних вод підприємствами. Запропоновано використо-вувати нові альтернативні методи водопідготовки – зворотній осмос, нанофіль-трацію, ультрафільтрацію та ін.

Ключові слова


екологічна безпека; водопостачання; Північне Причорномор’я; альтернативні методи водо підготовки

Повний текст:

PDF

Посилання


Десять фактов о нехватке питьевой воды [Електронний ресурс]: за даними Всемирной организации здравоохранения. – 4,1 КБ. – 2009. – Режим доступу: http://www.who.int/features/factfiles/water/ru/index.html.

Причорноморський район [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrmap.kiev.ua/index.php? id=939〈=uk.

Кінько Т. А. Земля – планета спраги: Україна в контексті глобальної водної кризи: публіц. Нариси: Науково-популярне, просвітницьке та інф. – енцикл. Видання. Кн. 1. / Т. А. Кінько, М. Т. Кінько. – К. : [б. и.], 2004. – 288 с.

Водні ресурси [Електронний ресурс]: за даними Міністрерства охорони навколишнього природного середовища України. Нацiональна доповiдь про стан навколишнього природного середовища в Українi. – 18 Мб. – 2008. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node.

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2008році. – К. : Київ, 2009.

Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / НАН Украины, Ин-т колоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского [под ред. Гончарука В. В.]. – К. : Наукова думка, 2005. – 399с.

Національний атлас України. Електронна версія [Наук. керівник Д. М. Гродзинський]. – 1,7 Мб. – 2007.

Бобровський А. Л. Екологія поверхневих вод: Кн. 1. Гідроекосистеми : Основні поняття і принципи [підручник у 2 кн.] / А. Л. Бобровський. – Рівне : Перспектива, 2005. – 319 с.

Обратный осмос. Системы обратного осмоса. Ультрафильтрация. Нанофильтрация. [Електронний ресурс]: стаття. – Режим доступу: http://aqua-life.com.ua/shop/c4.html.