МЕХАНІЗМИ РАДІОМОДИФІКУЮЧОЇ ДІЇ НОВИХ ДІЄТИЧНИХ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ПРОЛОНГОВАНОМУ ОПРОМІНЕННІ

О. А. Ракша-Слюсарева, Олексій Аркадійович Слюсарев, Вікторія Олександрівна Круль

Анотація


Досліджено механізми радіомодифікуючої дії нових дієтичних харчових добавок при пролонгованому опроміненні. Встановлено, що досліджені речовини мають різний механізм дії, впливаючи на різні ланки нейроімуноендокринної регуляції, й відповідно різні механізми радіо модифікації. Отримані дані свідчать, що дієтичні харчові добавки мають використовуватись для попередження радіаційного ураження або з метою радіомодифікації при пролонгованому опроміненні, з урахуванням їх специфічних механізмів дії на ланки нейроімуноендокринної системи й встановленої ефективності.

Ключові слова


пролонговане опромінення; радіорезистентність; дієтичні харчові добавки; механізми дії; нейроімуноендокринної регуляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Радиационное поражение как стресс: обзор / Олейник С.А., Барабой В.А., Скалецкий Ю.Н., Барасий Ю.Н., Дидовец Ю.С.,

Горчакова Н.А. // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 1999. – Т. 3.– № 2. – С. 117-120.

Raksha-Slusareva O. Radiation factor influence on foodstuffs quality research / O. Raksha-Slusareva // The 15th symposium of IGWT

«Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life». – 2006. – V. I. – Р. 936-939.

Підходи до оцінки якості харчових добавок, спрямованих на корекцію харчування й регуляцію систем організму: монографія /

О.А. Ракша-Слюсарева [та ін.]; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,

кафедра товарознавства і експертизи продовольчих товарів. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 193 с.

Слюсарев О.А., Панков Н.В., Костюкова А.Г., Заблоцький В.В, Ракша-Слюсарева О.А., Круль В.О., Квасніков А.А Вивчення

впливу нової рослинної сировини для функціональних продуктів на проліферативну активність лімфоцитів // Актуальні

проблеми харчування: технологія і обладнання, організація і економіка: [Текст]: міжнар. наук-практ. конф., 2009, м. Донецьк:

[матеріали]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 200-201.

Ракша-Слюсарева О.А., Квасников А.А., Круль В.О., Шиш С.А., Киор О.Г, Слюсарев О.А, Кустов Д.Ю., Андрюшина С.Ю.

Исследование радимодификуючих и радиозащитных свойств новых диетических пищевых добавок // «Управление торговлей:

теория, практика, инновации»: [Текст]: ІІ международная науч.-практ. конф., посвященная 50-летию кафедр товароведения,

товарного консалтинга и аудита, коммерции и технологии торговли, 12-13 ноября 2009 г., г. Москва: [матеріали]. – Москва:

Издательско–торговая корпорация» Дашков и К, 2009. – С. 182-185.

Крыжановский Г.Н. Дизрегуляционная патология / Г.Н. Крыжановский. – Москва: ЗАО «РИТ-ЭКСПРЕСС», 2002. – 96 с.

Контроль и регуляция иммунного ответа / Р.В. Петров, Р.М.

Хаитов, В.М. Манько, А.А. Михайлов. – Л.: Медицина, 1981. – 312 с.

Вплив трансплантаційної корекції гонадодефіцитного стану на поведінку на прикладі грумінгу у щурів / Кустов Д.Ю. [та ін.] //

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк: Донецьке відділення НТШ, 2008. – Т. 20. – С. 24-34.

Лабораторные животные: разведение, содержание, использование в эксперименте: монограф. / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк,

Е.А. Захария, Б.В. Западнюк – К.: «Вища школа», 1983. – 382 с.

Пат. 33600 Україна, МПК6 А23, J 1/00 Харчова добавка «Ріпак» О.А. Ракша-Слюсарева та інші; заявник і патентовласник

Донецьк. Ракша-Слюсарева О.А. – № 2008 04828 ; заявл. 25.06.2008; опубл. 14.04.2008, Бюл. №12 – 6 с.

Ракша-Слюсарева О.А., Квасніков А.А., Линник К.В., Любач В.О.,Саркісян Л. Г. Безалкогольний напій «Медова квітка».

Патент на корисну модель UA, № 29767 МПК (2006), А23L 2/02. Заявка u200710983 від 04.10.07. Позитивне рішення від

01.08. Опубліковано Бюл. – 2008. – № 2. – С. 45.

Ракша-Слюсарева О.А., Квасніков А.А., Линник К.В., Любач В.О., Русаленко Л.В., Саркісян Л.Г. Безалкогольний напій

«Квітковий». Заявка u200710982 04.10.07. Патент на корисну модель UA, № 30661 МПК (2006), А23L 2/02. Позитивне

рішення від 25.01.08. Опубліковано Бюл. – 2008. – № 3. – С.–15.

Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике / Под ред. М.А. Базарновой, В.Т. Морозовой. – К.: Вища школа, 1988.–318 с.

Иммунологические методы / под ред. Г. Фримеля. – М.: Медицина, 1987. – 427 с.

Чернушенко Е.Ф. Иммунологические иследования в клинике / Е.Ф. Чернушенко, Л.С. Когосова. – К.: Здоров’я, 1978. – 158 с.

Пат. 21382 Україна, МПК6 А61 В 10/10 Спосіб визначення аутосенсибілізації організму / Слюсарев О. А, Ракша-Слюсарева О. А. – № u200609985; завл. 18.09.2006; опубл. 15.03.07, Бюл. – 2007. – № 3. – 8. с

Нагоев Б.С. Значение теста восстановления нитросинего тетразолия для изучения функциональной активности лейкоцитов /

Б.С. Нагоев, М.Г. Шубич // Лабораторное дело. – 1981. – № 4. – С. 195 – 198.

Ракша-Слюсарева О.А., Квасников А.А., Круль В.О., Шиш С.А., Киор О.Г, Слюсарев О.А, Кустов Д.Ю., Андрюшина С.Ю.

Исследование радимодификуючих и радиозащитных свойств новых диетических пищевых добавок // «Управление торговлей:

теория, практика, инновации»: [текст]: ІІ международная науч-практ. конф., посвященная 50-летию кафедр товароведения,

товарного консалтинга и аудита, коммерции и технологии торговли,12-13 ноября 2009 г., г. Москва: [матеріали]. – Москва:

Издательско–торговая корпорация» Дашков и К, 2009. – С. 182-185.

Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Круль В.О. Вивчення радіомодифікуючої дії харчової добавки «Ріпак» у експериментальних

дослідженнях на тваринах // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 116. – Вип. 103. Техногенна безпек. – Миколаїв:

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 45-49.