ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД, ЩО ОЧИЩУЮТЬСЯ

Ю. Д. Жуков, С. А. Нікольчук

Анотація


У статті показані наявні методи очищення стічних вод від шкідливих речовин. Пока-зані їх переваги та недоліки, вказана доцільність їх комбінування. Серед забруднюючих речовин у стічних водах найбільший відсоток припадає на сполуки амонію, отже конт-роль їх вмісту є важливою задачею для оптимальної роботи систем очищення. Наявні нині методи, не дозволяють оперативно здійснювати оцінку концентрації амонійних сполук у суднових стічних водах. Найчастіше використовується методи прямого та зворотного титрування, метод реактива Неслера (тетрайодомеркуріат калію). Для контролю величини pH, зміна якої є показником динаміки процесу, використовується метод скляного електроду. Всі наведені методи контролю вмісту амонію мають знач-ний недолік – визначення концентрації потребує певних температурних умов та вит-рати часу, що виключає будь-яку автоматизацію. Крім того, один із найрозпов-сюдженіших реактивів для визначення концентрації амонію, містить ртуть, отже виключається його використання у суднових умовах. Пропонується використання методу поліметричних вимірювань для контролю якості стічних вод, що очищуються. Цей метод дозволить оптимізувати вимірювання, здійснювати контроль вмісту амонію в режимі реального часу. Також метод поліметричних вимірювань дозволяє здійснювати контроль кількох величин за допомогою одного вимірювального каналу. Використову-ючи поліметричний сигнал, що корелює з концентрацією амонію в контрольованому середовищі, можливо здійснювати керування параметрами системи очищення, наприк-лад струмом і напругою, у випадку застосування електрохімічного методу очищення. Перевагою зазначеного методу є і можливість створення бази даних, що дозволить автоматично підбирати оптимальні режими роботи очисних засобів

Ключові слова


поліметричні системи; амоній; стічні води; системи очищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Грановский М. Г. Элетрообработка гидкостей / Грановский М. Г., Лавров И. С., Смирнов О. В. – Ленинград : «Химия», 1976. – 216 с.

Жуков, Ю. Д. Полиметрические системы: теория и практика : [монографія] / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. В. Зивенко, А. Ю. Грешнов и др., под. ред. Ю. Д. Жукова. – Николаев : «Атолл» 2012. – 382 стр.

Ильев Д. В. Оценка природних сорбентов для очистки сточных вод цехов бытового обслуживания / Д. В. Ильев, Н. А. Салимова, С. А. Мустафаев // Химия и технология воды. – 1984. – Т. 6, вып. 5. – С. 449

Кичигин В. И. Исследование физико-химических характеристик поверхностного стока населенных пунктов / В. И. Кичигин // Водоснабжение и санитарная техника. – 2002. – № 11. – С. 28.

Конвенция Марпол 73/78. Приложение VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omctf.od.ua/marpol.html.

Первов А. Г. Новые тенденции в разработке современных нанофильтрационных систем для подготовки питьевой воды высокого качества: обзор / А. Г. Первов, А. П. Андрианов, Р. В. Ефремов, Ю. В. Козлова // Серия. Критические технологии. Мембраны. – 2005, № 1 (25). – С. 18–34.

Пособие «Аналитическая химия» ФПХП АлтГТУ : учебные материалы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chem-astu.ru/chair/study/anchem/.

Средства очистки жидкостей на судах : справочник / Под. ред. к.т.н. И. А. Иванова. – Л. : «Судостроение» 1984. – 271 с.

Тареев Б. М. Физика диэлектриков / Б. М. Тареев. – Москва : «Энергоатомиздат», 1979. – 210 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.