ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОЇ РАДІОТЕРАПІЇ ТА ЦИТОГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ

Лідія Михайлівна Барановська, Валентина Степанівна Іванкова, Е. А. Дьоміна, Тетяна Валеріївна Хруленко

Анотація


Показано ефективні методи поєднаної променевої терапії (ППТ) 109 хворих на рак шийки матки IIB-IIIB стадії, у 70 хворих – з використанням конформної променевої терапії (ПТ) і високоенергетичної (HDR) брахітерапії (БТ). В I основній групі (35 хворих) курс сучасної поєднаної радіотерапії проводили на тлі хіміорадіомодифікуючих засобів (фторафур 800 мг на добу і цисплатин 50 мг 1 раз на тиждень внутрішньовенно крапельно до СД 200–300 мг). В II основній групі (35 хворих) – курс сучасної поєднаної радіотерапії без хіміорадіомодифікуючих засобів. У контрольній групі (39 хворих) – самостійний курс ППТ згідно зі стандартами. Використання радіомодифікуючих засобів під час сучасної поєднаної радіотерапії посилює регресію пухлин без збільшення токсич-них проявів лікування, а застосування сучасних технологій конформної ПТ сприяє змен-шенню проявів токсичності ППТ з боку критичних органів. Радіобіологічні дослідження лімфоцитів крові хворих in vitro на молекулярному і хромосомному рівнях при конформній ПТ свідчать про рівномірний просторовий розподіл поглиненої дози іонізуючого випро-мінювання у межах заданих параметрів поля опромінення.

Ключові слова


рак шийки матки; поєднана променеварак шийки матки; поєднана променева терапія; конформна проме-нева терапія; брахітерапія; радіомодифікатори. терапія; конформна проме-нева терапія; брахітерапія; радіомодифікатори

Повний текст:

PDF

Посилання


Рак шейки матки / Л. И. Крикунова, Л. С. Мкртчан, Н. И. Шентерева, Н.И. Сыченкова // В гл. : Лучевая терапия в онкогинекологии: В кн. : Терапевтическая радиология: Руководство для врачей / под ред. А. Ф. Цыба, Ю. С. Мардынского. − М. : ООО «МК», 2010. − С. 369–378.

Иванкова В. С. Проблемы резистентности опухолей в радиационной онкологии (клинические и радиобиологические аспекты) : [науч. издание] / В. С. Иванкова, Э. А. Дёмина. – К. : Здоров’я, 2012. – 192 с.

Randomized comparison of weekly cisplatin or protracted venous infusion of fluorouracil in combination with pelvic radiation in advanced cervix cancer : a gynecologic oncology group study / R. Lanciano, A. Calkins, B.N. Bundy [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 23, № 33. – P. 8289–8295.

Паньшин Г. А. Основные этапы развития методов лучевой терапии и современная подготовка онкологических больных к проведению конформного облучения / Г. А. Паньшин // Вестник Российского науч. центра рентгенорадиологии Минздрава России. – 2012. – № 12. – С. 10.

Клиническое и радиобиологическое планирование брахитерапии местнораспространенного рака шейки матки / Кравец О. А., Андреева Ю. В., Козлов О.В., Нечушкин М. И. // Медицинская физика. – 2009. – № 2 (42). – С. 10–17.

Чехун В. Ф. Новий підхід до апроксимації залежності «доза-ефект» при опроміненні соматичних клітин людини / В. Ф. Чехун, Е. А. Дьоміна, М. О. Дружина та співавт // Ядерна фізика та енергетика. – 2013. – Т. 14. – № 3. – С. 299–303.

Radiotherapy Oncology Group. Practical guidelines for clinical trials. – 1987. – P. 38–39.

Cytogenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and Response to Radiation Emergencies. – Vienna : IAEA, 2011. – 232 p.

Frenzilli G., Bernardeschi M., Barale R. Alkaline versus Neutral version of Comet Assay in Human Leukocytes Using 9 Compouds // Jornal of Translational Toxicology. – Vol. 1 (1). – 2014. – P. 60–71.

Дьоміна Е. А. Радіаційно-індуковані аберації хромосом в лімфоцитах людини за дії ко-мутагенів (дослідження in vitro) / Е. А. Дьоміна, О. П. Пилипчук // Вісн. Укр. Тов.-ва генетиків і селекціонерів. – К., 2013. – Т. 11, № 3. – С. 46–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.